Regulamin Klubu

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG
KOMPLEKSU GANADOR SPORT (GS)
1. Uznaje się, że każda osoba która weszła na teren kompleksu GS zapoznała się postanowieniem
Regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu GS obowiązuje ścisłe przestrzeganie
przepisów BHP oraz zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego
bezpośrednim otoczeniu.
3. Klienci proszeni są o każdorazowe zgłoszenie się do Recepcji kompleksu GS po wejściu i przed
opuszczeniem GS.
4. Korzystanie z boisk sportowych jest możliwe wyłącznie w godzinach otwarcia GS tj od 7:00 do 23:00.
5. Wejście do części sportowej możliwe jest wyłącznie w dostosowanym do tego obuwiu oraz w
kompletnym i estetycznym stroju.
6. GS zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na boisko osób posiadających nieodpowiednie
obuwie bez konieczności zwrotu opłaty za wynajem boiska.
7. Na terenie całego kompleksu GS obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt, palenia
tytoniu, jazdy na rowerze lub deskorolce oraz używania wulgaryzmów.
8. Na terenie boisk sportowych zabrania się spożywania posiłków i alkoholu jak również wnoszenia
materiałów i przedmiotów niebezpiecznych takich jak szklane butelki, puszki, kubki itp.
wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.
9. Na terenie sali recepcyjnej GS obowiązuje bezwzględny zakaz przebierania się i prowadzenia
zabaw sportowych (kopania odbijania piłki itp.).
10. Obsługa GS zastrzega sobie prawo do wyproszenia klienta, który zachowuje się niekulturalnie
lub nie przestrzega zasad regulaminu.
Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boisk, wszelkich
urządzeń oraz innego mienia GS, jak również szkody wandalizmu odpowiadają korzystający.
Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. Za wypożyczony sprzęt sportowy z
GS w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia, odpowiedzialność materialna wynosi
100% wartości nowego sprzętu (nie dotyczy zerwania naciągu w rakietach, w takim przypadku
klient nie jest obciążany kosztem naciągu). Przy wypożyczeniu sprzętu należy pozostawić w
recepcji w depozycie dokument ze zdjęciem lub kaucję w kwocie zależnej od rodzaju sprzętu ,
które odbiera się przy zwrocie pobranego sprzętu. Kwota kaucji zależy od rodzaju sprzętu i waha
się między 100 zł a 500zł zgodnie z tabelą wartości sprzętu.
11. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą opiekunowie prawni.
12. Kompleks GS nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni klubowej i na terenie kompleksu.
Za rzeczy pozostawione w szatni GS nie ponosi odpowiedzialności. Szatnia wyposażona jest w
szafki zamykane na kluczyki. Klienci są wyłącznie odpowiedzialni za właściwe zabezpieczenie
swego mienia oraz za powierzony kluczyk do szafki. Szatnia nie jest chroniona i nie ma
monitoringu.
13. Na terenie kompleksu GS obowiązuje zakaz akwizycji. Wszelki materiały reklamowe mogą być
eksponowane tylko i wyłącznie za zgodą managera GS.
I. ZASADY KORZYSTANIA Z: KORTÓW
TENISOWYCH I KORTÓW BADMINTONA, BEACH
TENISA, SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
Zasady płatności, rezerwacji i odwoływania rezerwacji kortów
1. Rok kalendarzowy podzielony jest na dwa sezony. Sezon letni trwa od 01.05 do 30.09 oraz
zimowy trwający od 01.10 do 30.04
2. W każdym sezonie obowiązuje odpowiedni cennik.
3. Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa.
4. Zajęcia rozpoczynają się i kończą wyłącznie według zegara umieszczonego na boisku i w tej
kwestii wymagana jest bezwzględna punktualność.
5. Na korcie w zajęciach sportowych jednocześnie może brać udział do 4 osób. Wyjątek stanowią
zajęcia prowadzone przez trenerów współpracujących z GS oraz boisko do siatkówki plażowej.
6. Korzystający zobowiązani są do regulowania płatności przed wejściem na kort lub boisko.
7. Rezerwacji kortów można dokonać osobiście lub telefonicznie w recepcji GS.
8. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
9. Dwukrotne nie stawienie się na zarezerwowaną godzinę bez uprzedniego uprzedzenia odbiera
klientowi możliwość dokonywania rezerwacji bez wcześniejszego jej opłacenia.
10. Klienci mogą dokonywać rezerwacji stałych dni i godzin na cały sezon (rezerwacja sezonowa).
Rezerwacja sezonowa w okresie zimowym jest możliwa tylko przy wykupieniu karnetu o wartości
minimum 1500 zł przy rezerwacji jednej godziny w tygodniu, o wartości 2500 zł przy rezerwacji
dwóch i więcej godzin w tygodniu..
11. Aby przedłużyć stałą rezerwację przy zmianie sezonu należy, najpóźniej na 2 godz. przed
końcem upływu sezonu, przedłużyć rezerwację na kolejny sezon.
12. Odwołanie rezerwacji jednorazowej jak i stałej bez konsekwencji finansowych możliwe jest
najpóźniej do godz. 20.00 dnia poprzedzającego rezerwację. W takim przypadku klient
niezostanie obciążony kosztami.
13. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi po terminie określonym w pkt. 12 powyżej lub klient nie zgłosi
się w zarezerwowanym czasie, rezerwację traktuję się jako zrealizowaną i zostanie
naliczona płatność lub nastąpi rozliczenie z karnetu.
14. Odwołać rezerwację można wyłącznie w recepcji telefonicznie lub drogą mailową na adres:
r ece p cja@ g anado r s po r t . pl
15. Dwukrotny brak pojawienia się klienta na zarezerwowanej godzinie powoduje zdjęcie stałej
rezerwacji. Brak wykupienia karnetu przy rezerwacji sezonowej na sezon zimowy powoduje
zdjęcie tej rezerwacji.
16. Przy stałej rezerwacji sezonowej można maxymalnie odwołać:
– do 3 godzin w sezonie zimowym przy stałej rezerwacji jednej godziny w tygodniu,
– do 6 godzin na sezon zimowy przy stałej rezerwacji dwóch i więcej godzin w tygodniu,
– do 3 godzin w sezonie letnim przy stałej rezerwacji jednej godziny w tygodniu
– do 6 godzin w sezonie letnim przy stałej rezerwacji dwóch i więcej godzin w tygodniu.
Odwołanie zajęć ponad wskazane limity przy utrzymaniu rezerwacji sezonowej spowoduje
naliczanie opłaty za kort i ściągnięcie płatności z karnetu. Ograniczone prawo do odwoływania
godzin ze stałej rezerwacji nie dotyczy dni wolnych od pracy związanych ze Świętami państwowymi.
17. Ważność wykupionego karnetu jest bezterminowa.
18. W przypadku utraty wykupionych godzin gry w ramach stałej rezerwacji sezonowej z powodu
warunków atmosferycznych, awarii technicznych, braku zasilania w energię elektryczną, braku
dostaw gazu itp. Klientom przysługuje zwrot pieniędzy zgodnie z cennikiem lub udostępnienie
innych zastępczych terminów przez GS w przypadku woli Klienta i faktycznej możliwości.
19. W przypadku organizowania na terenie Klubu imprez klubowych, turnieji, imprez zamkniętych,
osoby posiadające rezerwację sezonową zostaną o tym poinformowane, z co najmniej 3–
dniowym wyprzedzeniem i w tym przypadku przysługuje im zwrot pieniędzy za utracone
godziny gry zgodnie z cennikiem lub udostępnienie innych zastępczych terminów przez GS w
przypadku woli Klienta i faktycznej możliwości.
20. W ramach wynajętej godziny na korcie do tenisa mogą grać maksymalnie 4 osoby. W przypadku
użytkowania kortu przez więcej niż 4 osoby naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości 25%
ceny wynajmu za każdą dodatkową osobę.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK PIŁKARSKICH.
Zasady płatności, rezerwacji i odwoływania rezerwacji boisk
1. Rok kalendarzowy podzielony jest na dwa sezony. Sezon letni trwa od 01.05 do 31.09 oraz
zimowy trwa od 01.10 do 31.04. W podanych wyżej sezonach obowiązują odpowiednie cenniki.
2. Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa. Zajęcia rozpoczynają się i kończą wyłącznie
według zegara umieszczonego na boisku i w tej kwestii wymagana jest bezwzględna
punktualność.
3. Na boisku mogą przebywać jedynie grupa która ma dokonaną w tym czasie rezerwację. Grupy
nie mogą być liczniejsze niż 16 osób powyżej 16-nastego roku życia i 24 osoby poniżej 16 roku
życia.
4. Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko opieką uprawnionego
nauczyciela, trenera-instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i
wymogami.
5. Osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą
organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
6. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i
metalowych korkach.
7. Prowadzący zajęcia zobowiązani są sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z
którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek, zgłosić ten fakt obsłudze obiektu.
8. Rezerwacji boisk na zajęcia jednorazowe można dokonać osobiście lub telefonicznie w recepcji
GS. Dokonując rezerwacji należy podać imię ,nazwisko i telefon kontaktowy.
9. Korzystający zobowiązani są do uregulowania płatności przed wejściem na boisko.
10. Rezerwacja stała możliwa jest po zapłaceniu pełnej kwoty wynajmu boiska za miesiąc z góry.
11. Po ustaleniu miesięcznego grafiku zajęć i dokonaniu wpłaty, nie można odwołać ani przełożyć
zaplanowanych zajęć.
12. GS zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji boisk z powodów konserwacji lub napraw
obiektu, oraz rozgrywania turniejów i imprez sportowych. Klienci zostaną poinformowani o tym
drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez tablicę informacyjną na terenie GS. W takim
przypadku Klientom zostanie zwrócona kwota za odwołaną rezerwację lub zaproponowany inny
zamienny termin w razie możliwości i zainteresowania Klienta takim rozwiązaniem.
III. ZAJĘCIA Z TRENEREM
1. Klienci GS mogą korzystać z lekcji prowadzonych przez trenerów klubowych w zakresie zajęć
indywidualnych lub w grupach maksymalnie do 4 osób.
2. Klienci zainteresowani lekcjami z trenerem zobowiązani są zgłosić takie zapotrzebowanie w
recepcji GS. GS w miarę możliwości dobierze osobę trenera i ustali możliwe godziny gry z
trenerem.
3. Płatność za lekcje odbywa się zgodnie z Cennikiem.
4. Odwołanie zajęć z trenerem później niż do godziny 20:00 dnia poprzedniego powoduje
obowiązek zapłaty wynagrodzenia trenerowi za zarezerwowaną lekcję.
IV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Grający korzystają z infrastruktury na własne ryzyko i odpowiedzialność.
2. GS nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe wskutek złego przygotowania fizycznego graczy,
niewłaściwego korzystania z boisk oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
3. Każdy gość klubu wypełniając formularz na stronie internetowej, ankietę lub podając swoje dane w
recepcji klubu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych niezbędnych do
dokonywania i potwierdzania korzystania z infrastruktury GS i zobowiązuje się do wyrażenia
takiej zgody wprost w formularzu..
4. Każdy gość ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub też wykreślenia z bazy
kontaktów.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest A.
Michalska P. Mańk S.C. 03-044 Warszawa, ul.Płochocińska 97B, NIP:524-275-96-36, REGON:
146687618.
6. Kompleks GS ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika. Cennik nie ulega zmianie w trakcie
trwania sezonu.
7. Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski należy zgłaszać obsłudze obiektu lub w recepcji.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Klient zostanie
poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową lub bezpośrednio przez obsługę
recepcji.